ลงทะเบียน

username        ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้น
password     
re password     
คำถาม(กรณีลืม Password)     
คำตอบ(กรณีลืม Password)  
     
              คำนำหน้า      ชื่อ          สกุล
                                  name   surname 
รหัสนักศึกษา           สาขาวิชา
     
     code  
     
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบฝึกงานออนไลน์ เป็นระบบปกปิด
เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลไปยังสาธารณะ และทำลายข้อมูลภายใน 1 ปี
ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอม