งานกิจการนักศึกษา : สหกิจศึกษา
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

   
รายการ ดำเนินการ พิมพ์เอกสาร หมายเหตุ
 - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ทำแบบทดสอบ Print แบบประเมิน  
 - รายชื่อผู้ทำแบบประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
login_admin

 

จัดทำระบบโดย นายธีรนัย ดีฤทธิ์